E-COMERCE (SERVEIS). Condicions generals de contractació

CONDICIONIS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web https://lapatumroomescape.com/, propietat de JOAN FIGOLS XANDRI, d’ara endavant PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

– Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
– És una persona amb capacitat suficient per contractar.
– Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és JOAN *FIGOLS *XANDRI, amb domicili social *CARRER PERE II, 45 – *BAIXOS 08600 BERGA (BARCELONA), NIF 39395092W i amb telèfon d’atenció al client / USUARI 664776810.

I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI al moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis oferts per PRESTADOR, haurà de contractar el servei a través del lloc web mitjançant l’opció de compra. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits, els quals es tractessin de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (*GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades detallat en l’Avís legal i Política de privadesa d’aquest lloc web.

Una vegada ha estat realitzada la compra, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (*LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de l’oferta.
8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Garanties aplicables.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda al PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per endavant i per escrit per PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR enviarà per correu electrònic comprovant de la reserva-compra a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’usuari.

3. DRET DE DESISTIMENT

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que present el servei, tant en manera en línia com fora de línia.

L’USUARI disposa d’un termini de catorze dies naturals, explicats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució del mateix (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).

En el cas que l’USUARI no es present en la data i hora especificada de contractació del servei no se li retornarà la paga i senyal de compra, solament es donarà la possibilitat de poder reservar en una altra data.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: JOAN *FIGOLS *XANDRI, *CARRER PERE II, 45 – *BAIXOS 08600 BERGA (BARCELONA)
Telèfon: 664776810
Mail: info@lapatumroomescape.com

Resolució de litigis en línia (Online Disputi *Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer a els tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma *ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni sofriran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de JOAN *FIGOLS *XANDRI o aquí estipulat tindrà efecte, excepte pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avanços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables.

Els preus aplicables a cada servei són els publicats en el lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Una vegada realitzat la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de serveis com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat al moment de realitzar la comanda, amb sol·licitud expressa. Aquesta factura serà enviada juntament amb el servei adquirit a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR 664776810 o via correu electrònic a l’adreça info@lapatumroomescape.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

No existeixen despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

• Targeta de crèdit carrego en compte: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs.

11. PROCÉS DE COMPRA

Es pot fer una compra/reserva seguint els següents passos necessaris per a la correcta formalització:

1. – Comprovació de les dades de formulari
2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
3. – Selecció de la forma de pagament.
4. – Realitzar la comanda (comprar).

Una vegada processat el pressupost, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR.

Comandes (sol·licituds de compra)

En un màxim de 24 hores, en dies laborables, s’enviarà un correu electrònic confirmant l’estat de la comanda i la data d’enviament

12. GARANTIES APLICABLES

Tots els serveis oferts a través del lloc web tenen un període de garantia de dos anys, conforme als criteris i condicions descrits en el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels serveis amb el contracte

1. Excepte prova en contrari, s’entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’ells no resulti aplicable:

a) S’ajustin a la descripció realitzada per JOAN *FIGOLS *XANDRI.

b) Siguin aptes per als usos al fet que ordinàriament es destinin els serveis del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan l’hagi posat en coneixement de JOAN *FIGOLS *XANDRI al moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui *fundadamente esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per JOAN *FIGOLS *XANDRI.

i) JOAN *FIGOLS *XANDRI descriu els detalls, les característiques i les fotografies dels serveis facilitats pel productor dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2. La falta de conformitat que resulti d’una incorrecta prestació del servei s’equipararà a la falta de conformitat del mateix quan la prestació estigui inclosa en el contracte de serveis i hagi estat realitzada per JOAN *FIGOLS *XANDRI o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la prestació defectuosa es degui a un error en les instruccions establertes en el mateix.

3. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar al moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en serveis subministrats per l’USUARI.

II) Responsabilitat del PRESTADOR

JOAN *FIGOLS *XANDRI respondrà davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del servei. JOAN *FIGOLS *XANDRI reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

III) Reparació i substitució dels serveis

1. Si el servei no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del mateix, tret que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’USUARI comuniqui a JOAN *FIGOLS *XANDRI l’opció triada, ambdues parts hauran d’atenir-se. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que es disposa en l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei de conformitat amb el contracte.

2. Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a JOAN *FIGOLS *XANDRI costos que, en comparació de l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució del servei

La reparació i la substitució s’ajustaran a les següents regles:

a) Seran gratuïtes per a l’USUARI.

b) Es duran a terme en un termini raonable i sense majors inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tinguessin per a l’USUARI.

c) La reparació suspèn el còmput dels terminis al fet que es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà des que l’USUARI ho posi en coneixement de JOAN *FIGOLS *XANDRI i conclourà amb el lliurament a l’USUARI del servei ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament del servei reparat, JOAN *FIGOLS *XANDRI respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa falta de conformitat quan es reprodueixin en el servei defectes del mateix origen que els inicialment manifestats.

d) La substitució suspèn els terminis al fet que es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament del nou servei. Al servei substitut li serà aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.

i) Si conclosa la reparació i lliurat el servei, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la substitució del mateix, dins dels límits establerts a l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes de l’article V.

f) Si la substitució no aconsegueix posar el servei de conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la reparació del mateix, dins dels límits establerts a l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa del preu o la resolució del contracte en els termes dels articles V i VI.

V) Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l’USUARI, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució del servei i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en termini raonable o sense majors inconvenients per a l’USUARI. La resolució no procedirà quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el servei hagués tingut al moment del lliurament d’haver estat conforme amb el contracte i el valor que el servei efectivament lliurat tenia al moment del lliurament.

VII) Terminis

1. JOAN *FIGOLS *XANDRI respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.

Excepte prova en contrari, es presumirà que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el servei es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del servei o l’índole de la falta de conformitat.

2. Excepte prova en contrari, el lliurament s’entén feta el dia que figuri en la factura o etiqueta de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.

3. L’acció per reclamar el compliment del previst en els articles anteriors prescriu als tres anys des del lliurament del servei.

4. L’USUARI haurà d’informar a JOAN *FIGOLS *XANDRI de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.

Excepte prova en contrari, s’entendrà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins del termini establert.

VIII) Acció contra el productor

Quan a l’USUARI li resulti impossible o li suposi una càrrega excessiva dirigir-se a JOAN *FIGOLS *XANDRI per falta de conformitat dels serveis amb el contracte de prestació de serveis podrà reclamar directament al productor amb la finalitat d’obtenir la substitució o reparació del servei.

Amb caràcter general, i sense perjudici que la responsabilitat del productor cessament, en els mateixos terminis i condicions que els establerts per a JOAN *FIGOLS *XANDRI, el productor respondrà per la falta de conformitat quan aquesta es refereixi a l’origen, identitat o idoneïtat dels serveis, d’acord amb la seva naturalesa i finalitat i amb les normes que els regulen.

S’entén per productor, el responsable d’un servei o l’importador del mateix al territori de la Unió Europea o a qualsevol persona que es presenti com a tal en indicar en el servei el seu nom, marca o un altre signe distintiu.

Qui hagi respost enfront de l’USUARI, disposarà del termini d’un any per repetir de responsable de la falta de conformitat. Aquest termini es computa a partir del moment en què es va completar el sanejament.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecto d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals més propers a la població de BERGA (Espanya).

Call Now Button